Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15. i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plan i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) i članak 47. Statuta Općine Mali Bukovec ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 18/13 i 7/18),  općinski načelnik Općine Mali Bukovec 05.srpnja 2019. godine, donio je 

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje 2019. do 2024. godine

 

pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO-a (2.74 MB)

pdf Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec (2.29 MB)