Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mali Bukovec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 8/05).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 6. lipnja 2019. do 6. srpnja 2019.

U prilogu:

  1.   pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec (2.27 MB)
  2.   pdf Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec (1.65 MB)
  3.   pdf Preslika Nacrta Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec (2.47 MB)
  4. Grafički prilog – važeći PPUO, može se preuzeti na mrežnoj stranici http://arhiva.vzz.hr/index.php/prostorni-plan-opcina-mali-bukovec.html