Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Krijesnica“ (KLASA: KLASA: 601-02/16-01/01, URBROJ: 2186/174-01-16-2) Dječji vrtić „Krijesnica“ objavljuje

O G L A S

za upis djece u programe Dječjeg vrtića Mali Bukovec

za pedagošku godinu 2017./2018.

Pozivaju se roditelji djece koja će do 1. rujna 2017. navršiti najmanje 36 mjeseca, na podnošenje zahtjeva za upis  djeteta u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u 2017./2018. godini za:

         - 9 satni program (cjelodnevni redoviti program) ili

         - 5 satni program (poludnevni redoviti program).

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić u „Krijesnica“ u pedagoškoj godini 2017./2018. dostupan je document OVDJE (15 KB) i u Dječjem vrtiću „Krijesnica“.

 

Zahtjevu za upis potrebno je obavezno priložiti:

 • preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja
 • rodni list djeteta
 • potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu)

 

Zahtjevu za upis se može priložiti (ukoliko su ispunjeni uvjeti za olakšice za sufinanciranje utvrđeni Pravilnikom):

 • pravomoćno rješenje nadležne službe za socijalnu skrb o statusu korisnika socijalne pomoći
 • smrtni list roditelja koji je umro
 • od strane javnog bilježnika ovjerenu izjavu samohranog roditelja djeteta da za njegovo uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi
 • valjanu liječniku dokumentaciju kojom se dokazuje 80% i više invalidnosti roditelja/staratelja

 

Prednost pri upisu imaju djeca prema redoslijedu kriterija:

 • djeca s prebivalištem na području Općine Mali Bukovec
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece (bod za svako malodobno dijete)      
 • djeca zaposlenih roditelja (bod za svakog zaposlenog roditelja)
 • djeca s teškoćama u razvoju    
 • djeca samohranih roditelja     
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

Odgovarajući dokaz prednosti pri upisu mora se priložiti Zahtjevu za upis.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, kriteriji prednosti neće se primjenjivati.

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju Dječjem vrtiću „Krijesnica“ zaključno s 15. lipnja 2017. godine.

Rezultati upisa objavit će se na internet stranici www.mali-bukovec.hr, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ i oglasnoj ploči Općine Mali Bukovec u roku 15 dana od isteka roka za dostavu Zahtjeva.

 

Mali Bukovec, 28. travnja 2017.

                                                                                                  Dječji vrtić „Krijesnica“