Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Krijesnica“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/15) članka 7. Pravilnika o upisima djece i kriterijima za obračun sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/11 – dalje: Pravilnik) Općina Mali Bukovec i Dječji vrtić „Krijesnica“ objavljuju

O G L A S

za upis djece u programe Dječjeg vrtića Mali Bukovec

za pedagošku godinu 2016./2017.

Pozivaju se roditelji djece koja će do 1. rujna 2016. navršiti najmanje 42 mjeseca, na podnošenje zahtjeva za upis  djeteta u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u 2016./2017. godini za:

         - 9 satni program (cjelodnevni boravak) ili

         - 5 satni program (poludnevni boravak).

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić u „Krijesnica“ u pedagoškoj godini 2016./2017. dostupan je OVDJE i u Dječjem vrtiću „Krijesnica“.

 

Zahtjevu za upis potrebno je obavezno priložiti:

         - preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja

         - rodni list djeteta

         - potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu)

 

Zahtjevu za upis se može priložiti (ukoliko su ispunjeni uvjeti za olakšice za sufinanciranje utvrđeni Pravilnikom):

-      pravomoćno rješenje nadležne službe za socijalnu skrb o statusu korisnika socijalne pomoći

-      smrtni list roditelja koji je umro

-      od strane javnog bilježnika ovjerenu izjavu samohranog roditelja djeteta da za njegovo uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi

-      valjanu liječniku dokumentaciju kojom se dokazuje 80% i više invalidnosti roditelja/staratelja

 

Prednost pri upisu imaju djeca:

  1. koja su vrtić pohađala u pedagoškoj 2013./2014. godini (izuzetak je utvrđen člankom 6. Pravilnika)
  2. koja imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec
  3. roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Odgovarajući dokaz prednosti pri upisu navedene pod točkom 3. mora se priložiti Zahtjevu za upis.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, kriteriji prednosti neće se primjenjivati.

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju Dječjem vrtiću „Krijesnica“ zaključno do 15. lipnja 2016. godine.

Rezultati upisa objavit će se na internet stranici www.mali-bukovec.hr, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ i oglasnoj ploči Općine Mali Bukovec u roku 15 dana od isteka roka za dostavu Zahtjeva.

 

Osoba koja potpisuje Zahtjev kao podnositelj, u slučaju upisa djeteta u Vrtić obvezuje se osobno potpisati Ugovor o međusobnim pravima.

 

Mali Bukovec, 18. travnja 2016.

 

                  Općina Mali Bukovec                               Dječji vrtić Mali Bukovec

                       Darko Marković                                                 Jasenka Bajrović