Upis djece u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u Malom Bukovcu za pedagošku godinu 2015./2016.

 

 

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Krijesnica“ ( Klasa: 601-02/14-01/01, Urbroj: 2186/20-02-15-11) i članka 7. Pravilnika o upisima djece i kriterijima za obračun sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 25/11 – dalje: Pravilnik), Općina Mali Bukovec i Dječji vrtić „Krijesnica“ Mali Bukovec objavljuju

O G L A S
za upis djece u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u Malom Bukovcu za pedagošku godinu 2015./2016.


Pozivaju se roditelji djece koja će do 1. rujna 2015. navršiti najmanje 42 mjeseca, na podnošenje zahtjeva za upis djeteta u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u Malom Bukovcu u 2015./2016. godini za:


- 9 satni program (cjelodnevni boravak) ili
- 5 satni program (poludnevni boravak).

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić „Krijesnica“ u Malom Bukovcu u pedagoškoj godini 2015./2016. dostupan je ovdje: icon Zahtjev za upis djece u vrtic 2015_2016


Zahtjevu za upis potrebno je obavezno priložiti:


- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja
- rodni list djeteta
- potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu)


Zahtjevu za upis se može priložiti (ukoliko su ispunjeni uvjeti za olakšice za sufinanciranje utvrđeni Pravilnikom):


- pravomoćno rješenje nadležne službe za socijalnu skrb o statusu korisnika socijalne pomoći
- smrtni list roditelja koji je umro
- od strane javnog bilježnika ovjerenu izjavu samohranog roditelja djeteta da za njegovo uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi
- valjanu liječniku dokumentaciju kojom se dokazuje 80% i više invalidnosti
roditelja/staratelja


Prednost pri upisu imaju djeca:


1. koja su vrtić pohađala u pedagoškoj 2014./2015. godini (izuzetak je utvrđen člankom 6. Pravilnika)
2. koja imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec
3. roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.


Odgovarajući dokaz prednosti pri upisu navedene pod točkom 3. mora se priložiti Zahtjevu za upis. Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, kriteriji prednosti neće se primjenjivati.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju Dječjem vrtiću „Krijesnica“ u Malom Bukovcu zaključno do 15. lipnja 2015. godine.


Rezultati upisa objavit će se na internet stranici www.mali-bukovec.hr, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec i oglasnoj ploči Općine Mali Bukovec u roku 15 dana od isteka roka za dostavu Zahtjeva.


Osoba koja potpisuje Zahtjev kao podnositelj, u slučaju upisa djeteta u Vrtić obvezuje se osobno potpisati Ugovor o međusobnim pravima.


Mali Bukovec, 20. svibanj 2015.g.


Općina Mali Bukovec

Darko Marković

Dječji vrtić „Krijesnica“ Mali Bukovec  

Jasenka Bajrović