Mali Bukovec

Folder Pravo na pristup informacija

          Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj: 25/13, 85/15, 69/22)

  

Tijela javne vlasti

 

            Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

            „Tijela javne vlasti“ u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

            Popis tijela javne vlasti dostupan je na Internet stranicama www.pristupinfo.hr

           

Informacija i ostvarivanje prava na pristup informacijama

           

            „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlast.

            Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

            Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka.

            Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

            Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

            Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

            Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Ponovna uporaba informacije

           

            Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakon.

            „Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

            Informacija za ponovnu uporabu ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu ili samim objavljivanjem.

 

Službenik za informiranje

 

            Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

            Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Zakonske odredbe

Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriterij za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

Službenik za informiranje:

Nikola Špikić

Telefon: 042 843 400

E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

  • Pisani zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se na adresu putem zahtjeva:Općina Mali Bukovec, Ulica Mihovila PavlekaMiškine 14, 42 231 Mali Bukovec.
  • Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem na e-adresu: općina.mali-bukovec.hr
  • Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj 042 843 143, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka. 

Dokumenti

pdf Godisnje Izvješće za 2023 godinu

37 preuzimanja

spreadsheet Upitnik za samoprocjenu tjv 2023 Popular

161 preuzimanje

default Godišnje izvješće za 2022 godinu - Excel Popular

272 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2022 godinu Popular

273 preuzimanja

document Obrazac za dostavu podataka Popular

260 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2021 godinu Popular

575 preuzimanja

default Godišnje izvješće za 2021 godinu - excel Popular

522 preuzimanja

pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje Popular

266 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2020 godinu Popular

848 preuzimanja

default Godišnje izvješće za 2020 godinu Popular

747 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2019 godinu Popular

279 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2018 godinu - Excel Popular

211 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2018 godinu Popular

1291 preuzimanje

spreadsheet Godišnje izvješće za 2017 godinu - Excel Popular

427 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2017 godinu Popular

417 preuzimanja

pdf Godišnje izvješće za 2016 godinu Popular

547 preuzimanja

document Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Popular

1730 preuzimanja

document Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija Popular

1671 preuzimanje

document Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije Popular

1692 preuzimanja