Raspored za mobilno reciklažno dvorište

Datum Dan u mjesecu Termin Naselje - lokacija
10.04. 2019. Druga srijeda u mjesecu 10:00 - 16:00 h Sveti Petar
- kod vatrogasnog spremišta
10.07. 2019.
11.04. 2019. Drugi četvrtak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Lunjkovec
- kod Društvenog doma - za korisnike sela Lunjkovec i Martinić
11.07. 2019.
12.04. 2019. Drugi petak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Novo Selo Podravsko
- kod vage - za korisnike sela Novo Selo Podravsko i Županec
12.07. 2019.
13.04. 2019. Druga subota u mjesecu 08:00 - 13:00 h Mali Bukovec
- parkiralište kod groblja
13.07. 2019.
05.10. 2019. Prva subota u mjesecu 08:00 - 13:00 h Mali Bukovec
- parkiralište kod groblja
09.10. 2019. Druga srijeda u mjesecu 10:00 - 16:00 h Sveti Petar
- kod vatrogasnog spremišta
10.10. 2019. Drugi četvrtak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Lunjkovec
- kod Društvenog doma - za korisnike sela Lunjkovec i Martinić
11.10. 2019. Drugi petak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Novo Selo Podravsko
- kod vage - za korisnike sela Novo Selo Podravsko i Županec

 

Vrste otpada koje se odlažu:

vProblematični otpad - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari

vOtpadni papir - papirna i kartonska ambalaža, papir i karton

vOtpadni metal - metalna ambalaža, metali

vOtpadno staklo - staklena ambalaža, staklo

vOtpadna plastika - plastična ambalaža, plastika

vOtpadni tekstil - odjeća, tekstil

vKrupni (glomazni) otpad

vJestiva ulja i masti

vBoje - boje, tinte, ljepila i smole

vDeterdženti

vLijekovi

vBaterije i akumulatori

vOdbačena manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala)

vGrađevni otpad iz kućanstva - beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali koji sadrže azbest, ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, izolacijski materijali, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, građevinski materijali na bazi gipsa

vOstalo - otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštri predmeti